งานแนะแนวและการให้คำปรึกษา

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารงานแนะแนว

ทุนการศึกษา

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

แนะนำคณะ มหาวิทยาลัย

ติดตามผลการศึกษาระดับอุดมศึกษา

บทความที่น่าสนใจ

แบบทดสอบ

ใบสมัครโครงการเด็กดีมีที่เรียน

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

แจ้งเพิ่ม...เอกสารการสมัครให้ดูตามรายละเอียดที่แจ้ง

เพิ่มเติม คือ Print ใบสมัครที่นักเรียนสมัครทางออนไลน์ นำมาส่งด้วย

แฟ้มสะสมผลงาน ไม่ต้องส่งให้นำไปในวันสัมภาษณ์

หมดเขตการรับสมัครในวันที่ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 12.00 น.


โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ได้ดำเนินงานแนะแนวและการให้คำปรึกษาอย่างเป็นระบบมีกระบวนการอย่างต่อเนื่องมีเป้าหมายสำคัญในการป้องกัน ส่งเสริม และช่วยเหลือนักเรียน โดยได้กำหนดขอบข่ายการบริการงานแนะแนวและการให้คำปรึกษาไว้ 5 บริการ ดังนี้

1. บริการศึกษารวบรวมข้อมูล

2. บริการสารสนเทศ

3. บริการการให้คำปรึกษา

4. บริการจัดวางตัวบุคคล

5. บริการติดตามและประเมินผล