บริการติดตามประเมินผล

ติดตามและประเมินผลการจัดบริการแนะแนว

ติดตามผลการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียน

ติดตามผลการช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง/มีปัญหา

จัดทำสารสนเทศและรายงานผล