บุคลากร

งานแนะแนวและการให้คำปรึกษา

นายเกรียงไกร เทียมแสน

หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน


นางสาวชุติภรณ์ พัดเอี่ยม

หัวหน้างานแนะแนว

ครูผู้สอนระดับชั้น ม.3

นางสาวเมษา แสงตรง

รองหัวหน้างานแนะแนว

ครูผู้สอนระดับชั้น ม.4


นางดรุณี ประกิจเพชร์

ครูผู้สอนระดับชั้น ม.6


นางสาวนันทิยา อณสุวรรณ์

ครูผู้สอนระดับชั้น ม.1

นางสาวปิยาภรณ์ ปานสีนุ่น

ครูผู้สอนระดับชั้น ม.2

นางสาวนภาพร หริมเจริญ

ครูผู้สอนระดับชั้น ม.5